Vyřešíme Váš obalový materiál! - E-shop Rosma Obaly

Obchodní podmínky

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(platné pro Českou republiku a Slovenskou republiku)

 obchodní společnosti

ROSMA TRADE s.r.o.

se sídlem Dolní Valy 541, 688 01 Uherský Brod, Česká republika

identifikační číslo: 039 31 676

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rosma-obaly.cz a adrese www.rosma-obaly.sk

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY - SPOTŘEBITEL

pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.rosma-obaly.cz a www.rosma-obaly.sk (dále též jako „obchodní podmínky“) vydané ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „občanský zákoník“)

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese rosma-obaly.cz a www.rosma-obaly.sk (dále též jako „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále též jako „webové rozhraní obchodu“), jejichž smluvními stranami jsou níže specifikovaný provozovatel internetového obchodu coby prodávající na straně jedné a kupující, který je spotřebitelem, na straně druhé.

 

 1. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínky výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „ZOS“).

 

 1. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím způsobem níže v těchto obchodních podmínkách uvedeným kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky jsou nepřetržitě a komukoli dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách umístěného na webové stránce.

 

 1. V případě zvláštních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v uzavřené kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito obchodními podmínkami, mají tato ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Článek 2

Vymezení pojmů

 1. Prodávající: provozovatel internetového obchodu umístěného na webové stránce obchodní společnost ROSMA TRADE s.r.o., IČ: 039 31 676, se sídlem Uherský Brod, Dolní Valy 541, PSČ: 688 01, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 87415, (dále též jako „prodávající“).

 

 1. Kupující: každá fyzická osoba, která prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání zboží (dále též jako „kupující“).

 

 1. Zboží: veškeré zboží nabízené prodávajícím v internetovém obchodu umístěného na webové stránce (dále též jako „zboží“).

 

 1. Kupní smlouva: každá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce, jejímž předmětem je zboží (dále též jako „kupní smlouva“).

 

Článek 3

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále též jako „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

 1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

 1. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejm. s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet více než dva (2) roky nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.


Článek 4

Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

 

 1. Vyplněním elektronického objednávkového formuláře kupujícím a jeho odesláním prodávajícímu dochází k uzavření kupní smlouvy kupujícím a prodávajícím. V této souvislosti je kupující povinen vyplnit všechny náležitosti elektronického objednávkového formuláře, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti kupní smlouvy pak vychází z údajů uvedených kupujícím v elektronickém objednávkovém formuláři, zejména co se týče identifikace kupujícího, druhu zboží, množství, způsobu platby a místa doručení zboží. V případě, že kupující před odesláním objednávky zjistí, že tato obsahuje chyby, může je sám v elektronické objednávce jednostranně změnit až do okamžiku odeslání elektronického objednávkového formuláře. Jakékoliv změny objednávky po jejím odeslání prodávajícímu jsou však vůči prodávajícímu účinné až po jejich odsouhlasení prodávajícím.

 

 1. Elektronický objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

 1. kupovaném zboží (kupované zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

 

 1. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení kupovaného zboží; a

 

 1. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 

(dále společně též jako „objednávka“)

 

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat se závazkem zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Tímto momentem je kupní smlouva uzavřena. V případě uzavírání smluv po telefonu se objednávka považuje ze strany kupujícího za potvrzenou až momentem elektronického potvrzení či podepsání objednávky v textové podobě zaslanou prodávajícím kupujícímu na e-mailovou stránku, kterou kupující prodávajícímu za tímto účelem sdělí. To neplatí v případě, že kupující oslovil prodávajícího za účelem učinění objednávky sám z vlastní vůle.

 

 1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 1. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, tedy především povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a zboží převzít.

 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Článek 5

Kupní cena zboží a platební podmínky

 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím v internetovém obchodu umístěného na webové stránce jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu.

 

 1. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu vystaví daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Způsob zaplacení kupní ceny si volí kupující v objednávkovém formuláři z možností, které mu budou nabídnuty v závislosti na zvolené dopravě zboží, a to konkrétně prostřednictvím následujících způsobů:

 

 1. platbou v hotovosti při osobním převzetí zboží provozovně prodávajícího na adrese Vlčnov, Vlčnov 1316, Farma II. – Západ, PSČ: 687 61, či ve výdejně zásilek; nebo

 

 1. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 216923760/0600, vedený u společnosti MONETA MONEY BANK (dále též jako „účet prodávajícího“) pro platby v CZK;

 

 1. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 5170013800/5500, vedený u společnosti AKCENTA CZ a.s. (dále též jako „účet prodávajícího“) pro platby v EUR,

 

přičemž ve všech případech pod písm. a) až c) představuje zaplacení kupní ceny podmínku pro odeslání či předání zboží kupujícímu.

 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčen odst. 7 tohoto článku obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

 1. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 1. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle čl. 4 odst. 7 obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

Článek 6

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy došlo k převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde, jeho použití však není povinné. Kupující v případě, že je spotřebitelem, není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

 

 1. Odstoupení od smlouvy kupující zašle prodávajícímu písemně na adresu sídla či provozovny nebo předá v provozovně prodávajícího ve 14denní lhůtě. Odstoupení od smlouvy postačí odeslat před uplynutím této lhůty. Odstoupit od smlouvy kupující může učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným prodávajícímu (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty), a to na adresu provozovny prodávajícího Vlčnov 1316 Farma II. - západ, 687 61 Vlčnov či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rosma.cz. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rosma.cz.

 

 1. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží vč. nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než prodávajícím nabízený nejlevnější způsob dodání zboží), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, ledaže kupující výslovně určil jinak, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy učiněné kupujícím, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat na adresu Vlčnov, Vlčnov 1316, Farma II. – Západ, PSČ: 687 61, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V takovém případě jsou maximální náklady odhadované ve výši 20 000,- Kč.

 

 1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, a to na adresu provozovny prodávajícího ROSMA TRADE s.r.o., Vlčnov 1316, Farma II. – Západ, 687 61 Vlčnov. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět prodávajícímu před uplynutím čtrnácti (14) dnů.

 

 1. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou kupní cenu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 1. Bylo-li kupujícímu poskytnuto v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ze strany prodávajícího další bezplatné plnění (poskytnut dar či bonus), pak je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku kupní smlouvy z důvodu odstoupení, pak zaniká i s ní související darovací smlouva.

 

Článek 7

Doručování zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

 1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. Její celková délka bude dána způsobem doručení, které si kupující zvolí. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat nebo předat dopravci do pěti (5) pracovních dnů od potvrzení objednávky. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

 

 1. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do pěti (5) pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

 

 1. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 1. Jakékoliv doklady ke zboží, zejména daňový doklad, záruční list, potvrzení či certifikáty, jsou doručovány současně se zbožím. Zásilka se zbožím vždy obsahuje minimálně daňový doklad, návod k použití v českém jazyce a záruční list, pokud záruční list výrobce ke zboží přikládá. Pokud nebude ke zboží přiložen návod k použití v českém jazyce, je kupující tuto vadu povinen reklamovat u prodávajícího nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení zboží. Jinak se smluvní strany dohodly, že platí, že návod k použití v českém jazyce byl kupujícímu doručen.

 

Článek 8

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejm. ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a ustanoveními ZOS).

 

 1. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále též jako „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

 

 1. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil; a

 

 1. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 

 1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

 

 1. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou;

 

 1. označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

 

 1. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;

 

 1. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

 

 1. Ustanovení odst. 4 tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Práva z vadného plnění kupující nemá, pokud před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

 

 1. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i kdyby se tato vada projevila později, nebo později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

 1. Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

 1. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn:

 

 1. po dobu dvou (2) let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu;

 

 1. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

 

 1. Ustanovení předchozího odstavce neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasí.

 

 1. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle odst. 10 písm. a) nebo b) tohoto článku obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

 

 1. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou (2) let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou (2) let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou (2) let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. Prodávající může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

 

 1. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 1. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Práva z vad zboží či jiné stížnosti může kupující konkrétně uplatnit zejména:

 

 1. osobně na adrese provozovny: Vlčnov 1316, Farma II. – Západ, PSČ: 687 61;
 2. telefonicky na čísle: +420 773 380 700; nebo
 3. elektronickou poštou na e-mailové adrese: info@rosma.cz

 

 1. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

 1. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou (2) let od převzetí zboží následující nároky z vadného plnění:

 

 • Kupující může požadovat dodání nového zboží bez vad nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, kdy nákladnost ve smyslu předchozí věty se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Pokud se vada týká jen součásti zboží, pak může požadovat jen výměnu součásti. Pokud to není možné, pak může kupující odstoupit od kupní smlouvy;

 

 • Kupující má právo na dodání nového zboží bez vad, opravu zboží nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit;

 

 • Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

 1. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

 

 1. Po marném uplynutí lhůty ve smyslu předchozího odstavce těchto obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

 1. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

 1. Uplatnil-li kupující účelně své právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

 

 1. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Článek 9

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění (dále též jako „ZOOU“). Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále též jako „osobní údaje“).

 

 1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

 1. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přiměřenou sledovanému účelu, popř. po dobu nutnou pro plnění svých zákonných povinností neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, přičemž je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním a shromážděním osobních údajů v souladu s ZOOU, případně uplatňovat svá další práva.

 

 1. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

 1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; nebo

 

 1. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než přepravní společnosti.

 

Článek 10

Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Spotřebitel, který je fyzickou osobou, dále může případné spory s prodávajícím řešit i dle níže uvedených odst. 2 až 4 tohoto článku.

 

 1. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Praha 2 – Štěpánská 567/15, PSČ: 120 00 (dále též jako „ČOI“), přičemž lze využít internetový odkaz https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ: 120 00, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Lze využít internetový odkaz http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 

 1. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. ČOI vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a ZOS.

 

Článek 11

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

 

 1. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

 1. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

V Uherském Brodě dne 1.1.2023