Vyřešíme Váš obalový materiál! - E-shop Rosma Obaly

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pro společnost ROSMA TRADE s.r.o., jako provozovatele serveru www.rosma-obaly.cz, je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních údajů. Společnost ROSMA TRADE s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropské unie 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Tyto Informace o ochraně osobních údajů poskytují zákazníkům společnosti ROSMA TRADE s.r.o. a návštěvníkům internetových stránek provozovaných na serveru www.rosma-obaly.cz informace o tom, jaké osobní údaje společnost ROSMA TRADE s.r.o. o fyzických osobách při prodeji zboží v e-shopu i na prodejnách, při návštěvách internetových stránek provozovaných na serveru www.rosma-obaly.cz a kontaktech s potencionálními zákazníky zpracovává, k jakým účelům a po jakou dobu tyto osobní údaje zpracovává a komu a z jakého důvodu může osobní údaje společnost ROSMA TRADE s.r.o. předat jiným subjektům. Společnost ROSMA TRADE s.r.o. těmito Informacemi o ochraně osobních údajů rovněž informuje o tom, jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzickým osobám náleží.

Co jsou osobní údaje a jaké osobní údaje společnost ROSMA TRADE s.r.o. zpracovává

Nařízení definuje osobní údaje jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby („údaje“).

Společnost ROSMA TRADE s.r.o. v souvislosti s prodejem zboží zpracovává o fyzických osobách:

1. Údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy, a to:

 • - jméno a příjmení,
 • - e-mail,
 • - telefon,
 • - ulice a číslo popisné,
 • - město,
 • - PSČ,
 • - stát,
 • - IČ, DIČ, název obchodní firmy,
 • - číslo bankovního účtu při výběru platby převodem.

Tyto údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vašich plateb za nakoupené zboží, za účelem dodávek zboží, pro daňové a účetní účely, ke komunikaci s Vámi, vymáhání případných dluhů a pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti.

2. Údaje o zakoupeném zboží, a to:

 • - druh a specifikace zboží,
 • - objem poskytnutého zboží a jeho cena.

3. Údaje z komunikace se zákazníkem, a to:

 • - písemná a elektronická komunikace,
 • - chatové a videochatové komunikace,
 • - zápisy osobní komunikace se zákazníkem.

Tyto údaje společnost ROSMA TRADE s.r.o. získá při komunikaci související s poskytováním zboží zákazníkovi.

4. Údaje zpracované na základě souhlasu, a to:

 • - údaje získané marketingovými průzkumy,
 • - údaje o využívání výhod, bonusů a typovém chování při zakoupení zboží,
 • - kontaktní údaje získané na základě marketingového oslovení v případě, že se nejedná o zákazníka společnosti ROSMA TRADE s.r.o.,
 • - záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností ROSMA TRADE s.r.o. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči.

Tyto údaje nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů společnosti ROSMA TRADE s.r.o. a jsou zpracovávány pro obchodní účely a vylepšení provozu internetových stránek provozovaných na serveru www.rosma-obaly.cz.

Zpracování těchto údajů nám umožní zlepšovat služby, zaměřit se na to, co Vás zajímá a případně Vás informovat o nabídkách, slevách a jiných zajímavostech, které jsou pro Vás výhodné. Tyto údaje společnost ROSMA TRADE s.r.o. zpracovává jen v případě výslovně uděleného souhlasu po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Povinné zpracování osobních údajů

Pro účely plnění smlouvy, ze zákonných důvodů a pro ochranu oprávněných zájmů společnosti ROSMA TRADE s.r.o.  zpracováváme Vaše údaje bez nutnosti souhlasu s tímto zpracováním. Poskytnutí takových údajů je povinné a nelze jej odmítnout. Bez poskytnutí údajů nutných k těmto účelům není možné poskytovat naše služby, respektive Vám prodávat naše zboží. Pro jiné účely zpracováváme údaje na základě souhlasu.

Společnost ROSMA TRADE s.r.o. tak nepotřebuje Váš souhlas se zpracováním údajů pro tyto účely:

 • - zajišťování prodeje zboží, platebních transakcí a dalších služeb spojených s prodejem zboží – plnění smlouvy,
 • - procesy spojené s identifikací zákazníka – plnění smlouvy,
 • - plnění zákonný daňových povinností – plnění zákonných povinností,
 • - pro naplnění povinnosti součinnosti se státními orgány, pro účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního ř-řízení – plnění zákonných povinností,
 • - vyhodnocování platební morálky zákazníka pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti ROSMA TRADE s.r.o. o uzavření či neuzavření další smlouvy – oprávněný zájem,
 • - vymáhání dluhů a další zákaznické spory – oprávněný zájem,
 • - zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti ROSMA TRADE s.r.o. – oprávněný zájem,
 • - evidence dlužníků – oprávněný zájem.

Společnost ROSMA TRADE s.r.o. zpracovává tyto údaje v nezbytném rozsahu pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení, případně po dobu stanovenou právními předpisy. Poté jsou údaje vymazány.

V případě zakoupení zboží společnost ROSMA TRADE s.r.o. zpracovává údaje nutné pro uzavření smlouvy, údaje o zakoupeném zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností ROSMA TRADE s.r.o. po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností ROSMA TRADE s.r.o. a potencionálním zákazníkem, případně návštěvníkem internetových stránek provozovaných na serveru www.rosma-obaly.cz, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, společnost ROSMA TRADE s.r.o. zpracovává poskytnuté údaje po dobu 10 let od příslušného jednání.

Společnost ROSMA TRADE s.r.o. archivuje vystavené faktury v souladu s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Dobrovolné zpracování osobních údajů

Společnost ROSMA TRADE s.r.o. zpracovává pro další účely údaje na základě Vašeho souhlasu. Se souhlasem zpracovává společnosti ROSMA TRADE s.r.o. údaje nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.

Společnost ROSMA TRADE s.r.o. tak potřebuje Váš souhlas se zpracováním údajů pro tyto účely:

 • - vytvoření vhodné nabídky zboží společnosti ROSMA TRADE s.r.o. nebo třetích stran v souvislosti s oslovením zákazníka,
 • - uchování údajů o typovém chování zákazníků při koupi zboží.

Souhlas k obchodním účelům poskytujete společnosti ROSMA TRADE s.r.o. zcela dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží, při jehož objednávce byl souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely dán prostřednictvím internetových stránek provozovaných na serveru www.rosma-obaly.cz, případně po dobu 10 let ode dne jiného poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů pro obchodní účely, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

V případě vyslovení souhlasu s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu společnost ROSMA TRADE s.r.o. po dobu uvedenou v souhlasu uchovává kontakty, které jí fyzická osoba dá k dispozici pro účely tohoto marketingového oslovení s nabídkou zboží společnosti ROSMA TRADE s.r.o. Pokud má fyzická osoba povolena cookies ve webovém prohlížeči, společnost ROSMA TRADE s.r.o. společně s těmito kontakty uchovává i údaje z cookies, které jsou umístěny na internetových stránkách, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek provozovaných na serveru www.rosma-trade.cz a internetové reklamy společnosti ROSMA TRADE s.r.o.

Proces odvolání souhlasu

V případě dobrovolného zpracování údajů jste oprávněni Váš souhlas se zpracováním údajů k obchodním a marketingovým účelům kdykoliv odvolat.

Souhlas se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu: info@rosma.cz nebo na zákaznické lince: +420 773 380 700, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to na adresu sídla společnosti ROSMA TRADE s.r.o.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče.

Sdílení osobních údajů s dalšími subjekty

Společnost ROSMA TRADE s.r.o. při plnění závazků ze smluv využívá specializované a odborné služby jiných subjektů, které mají v případě předání údajů od společnosti ROSMA TRADE s.r.o. jakožto správce osobních údajů postavení zpracovatelů osobních údajů. Mezi společností ROSMA TRADE s.r.o. a těmito zpracovateli jsou uzavřeny smlouvy o zpracování údajů, ve kterých jsou upraveny povinnosti zpracovatelů k ochraně a zabezpečení údajů. Zpracovatelé zpracovávají údaje o fyzických osobách pouze v rámci pokynů od společnosti ROSMA TRADE s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jedná se zejména o zpracovatele v oblasti správy IT systémů, internetové reklamy, obchodního zastoupení, advokátů nebo vymáhání dluhů. Seznam zpracovatelů je dostupný zde.

Společnost ROSMA TRADE s.r.o. při plnění svých zákonných povinností předává údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost ROSMA TRADE s.r.o. zpracovává údaje manuálně i automatizovaně a o všech těchto činnostech vede evidenci.

Práva subjektů údajů dle nařízení

Subjekt údajů má s účinností GDPR ode dne 25. 5. 2018 následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům:

- subjekt údajů má právo získat od společnosti ROSMA TRADE s.r.o. potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány.

Právo na informace:

- subjekt údajů má právo na informace o účelu a právním důvodu zpracování osobních údajů, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, úmyslu předat osobní údaje do třetí země, plánované době, po kterou budou osobní údaje u společnosti ROSMA TRADE s.r.o. uloženy, o právech vyplývajících pro subjekt údajů z nařízení, o tom, zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje společnosti ROSMA TRADE s.r.o. poskytnout a jaký je důsledek jejich neposkytnutí, zda dochází k automatizovanému rozhodování.

Právo na opravu nepřesných údajů:

- subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. Společnost ROSMA TRADE s.r.o. vždy provede opravu, s ohledem na dané technické možnosti, bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz:

- subjekt údajů má právo na výmaz takových osobních údajů, které se ho týkají, a společnost ROSMA TRADE s.r.o. je povinna tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu, s ohledem na dané technické možnosti, vymazat: a) pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, b) subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování, c) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistují důvody pro zpracování, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti společnosti ROSMA TRADE s.r.o. To neplatí v případě, že společnost ROSMA TRADE s.r.o. potřebuje tyto údaje pro plnění právních povinností, pro účely archivace, výkon nebo obhajobu právních úkonů či z důvodu veřejného zájmu.

Právo na omezení zpracování:

- subjekt údajů má právo, aby společnost ROSMA TRADE s.r.o. dočasně omezila zpracování osobních údajů, pokud popře přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost:

- subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl společnosti ROSMA TRADE s.r.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost ROSMA TRADE s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci. Společnost ROSMA TRADE s.r.o. je oprávněna nevyhovět žádosti subjektu údajů v případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob.

Právo vznést námitku:

- subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu společnosti ROSMA TRADE s.r.o. Společnost ROSMA TRADE s.r.o. je oprávněna takové osobní údaje zpracovávat přes vznesenou námitku jen, pokud prokáže oprávněné důvody zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

- subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely a souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu kdykoliv odvolat, a to srozumitelným a určitým projevem vůle, prostřednictvím e-mailu, telefonicky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zpracování údajů z cookies může subjekt údajů zamezit nastavením příslušného webového prohlížeče.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném individuálním rozhodování:

- subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobných způsobem významně dotklo. Společnost ROSMA TRADE s.r.o. žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů neprovádí.

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka Chci odebírat akce a novinky e-mailem udělujete společnosti ROSMA TRADE s.r.o., IČ 03931676, se sídlem Dolní Valy 541, 688 01 Uherský Brod („společnost ROSMA TRADE s.r.o.“), aby ve smyslu nařízení Evropské unie 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • - elektronický kontakt poskytnutý při udělení souhlasu,
  • - údaje o využívání výhod, bonusů a typovém chování při zakoupení zboží,
  • - záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností ROSMA TRADE s.r.o.,
  • - údaje získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči.

Společnost ROSMA TRADE s.r.o. tyto osobní údaje zpracovává pro obchodní a marketingové účely. Zpracování těchto údajů nám umožní informovat Vás o nabídkách, slevách a jiných zajímavostech, které jsou pro Vás výhodné („obchodní sdělení“).

 Tento souhlas k obchodním účelům poskytujete společnosti ROSMA TRADE s.r.o. zcela dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat  prostřednictvím e-mailu: info@rosma.cz nebo na zákaznické lince: +420 773 380 700, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to na adresu sídla společnosti ROSMA TRADE s.r.o.

Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží, při jehož objednávce byl souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely dán prostřednictvím internetových stránek provozovaných na serveru www.rosma-obaly.cz, případně po dobu 10 let ode dne jiného poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů pro obchodní účely, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

Společnost ROSMA TRADE s.r.o. zpracovává společně s údaji výše i údaje z cookies, které jsou umístěny na internetových stránkách, pokud máte cookies povoleny ve webovém prohlížeči. Zpracování těchto údajů je pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek provozovaných na serveru ROSMA TRADE s.r.o. a internetové reklamy společnosti ROSMA TRADE s.r.o.

Zpracování údajů z cookies můžete zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče.

Zaškrtnutím políčka Chci odebírat akce a novinky e-mailem potvrzujete, že jste se seznámil s Informacemi o ochraně osobních údajů a že berete na vědomí, že máte právo:

  • - na to souhlas kdykoliv odvolat,
  • - požadovat po společnosti ROSMA TRADE s.r.o. informaci, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
  • - na opravu, aktualizaci nepřesných osobních údajů,
  • - na výmaz osobních údajů,
  • - na přenositelnost osobních údajů a požádat společnost ROSMA TRADE s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci,
  • - obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní a marketingové účely není podmínkou, která by znemožňovala registraci zákazníka společnosti ROSMA TRADE s.r.o. ani prodej zboží na internetových stránkách provozovaných na serveru www.rosma-obaly.cz.